1. Kobi Zirvesi Zirve Sonuç Bildirgesi

1-1 001
I. KOBİ ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ
6–7–8 Aralık 1999 / ANKARA

Üretim ve ihracatın gerilediği bir dönemde, “KOBİ 2000 Zirvesi” girişimci ruhunun, girişimci gücünün ve KOBİ’lerin öneminin bütün taraflarca kavrandığını ortaya koymuştur. Bugüne kadar ki uygulamada eksiklikler olduğu kabul edilmiş ve değişimin zorunlu olduğu saptanmıştır. Bunun sonucunda zirveyi düzenleyen kuruluşlar ve tüm katılımcılar aşağıdaki konuları belirleyerek kamuoyuna duyurulması kararı almışlardır.

I. FİNANSMAN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ:

1. KOBİ’lerin sermaye piyasalarına açılabilmesi için OTC yada NASDAQ türü bir piyasanın oluşturulması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
2. Risk Sermayesi ve KOBİ yatırım ortaklıkları türü finansman modellerinin uygulamaya konulması ve gelişiminin sağlanması için gerekli destekler verilmelidir. Bu doğrultuda mevzuat değişikliği yapılmalıdır.
3. Küreselleşme olgusu nazara alınarak ülkemizde yabancı sermaye yatırımlarının geliştirilmesini sağlamak amacıyla, KOBİ’lerin diğer ülkelerdeki KOBİ’lerle ortaklıklarını ve işbirliğini geliştirecek mekanizmalar kurulmalıdır.
4. KOBİ’lerin teminat sorunlarını çözmek için Kredi Garanti Fonu (KGF) uygulaması desteklenmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.
5. KOBİ’lerin tüm finans işlemlerinde “Kredi Sigorta Sistemi” kurulmalıdır. KGF’de ihracat için destek verilmelidir.
6. Teşvik ve Destek Politikaları çerçevesinde en azından sektörel bazda KOBİ tanımının kapsamı belirlenmeli ve özellikle KOBİ’lerin bağımsız birimler olduğu konusu tanımda yer almalıdır. Teşvik kanunu, tüm KOBİ’leri kapsayacak şekilde düzenlenmelidir. Yatırımlarda “Yatırım İndirimi Limiti” kaldırılmalıdır.
7. KOBİ teşvik politikalarının belirlerken ilgili kurumlar, TOBB ve odalarla TOSYÖV gibi KOBİ’lerle doğrudan ilgili sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmalıdır. Teşvikler, iller arasında sanayileşme açısından haksız rekabet yaratmamalıdır.
8. Bölgesel, ekonomik ve sosyal konseyler kurulmalı, yöresel ve bölgesel kalkınma modelleri geliştirilmeli, Türkiye Kalkınma Bankası ve diğer ilgili kuruluşlarca KOBİ’lere yönelik öncü proje geliştirme ve destek programları yapılmalıdır.
9. Teminat sorununun çözümü için “Sanayi İşletme Rehni Kanunu” mutlaka, KOBİ’ler açısından yeniden düzenlenmelidir.
10. KOBİ’lere insan kaynağı ve ara eleman yetiştirilmesi için eğitim sistemi düzenlenmelidir.
11. Halk Bankası ve Eximbank Kredilerinin KOBİ’lere yönelik desteklerinin arttırılması için, bu bankaların kaynakları güçlendirilmelidir. Eximbank kredilerinin özel bankalara gitmeden verilmesinin yolu bulunmalı ve bununla ilgili düzenleme yapılmalıdır. Bankalar da değerlendirilecek uzmanlaşmaya önem ve öncelik vermeli, bu amaca dönük yönlendirilmelidir.
12. İhracatı arttırmak için ara mallar üreten yan sanayici KOBİ’lere İhracat Kredisi imkanı sağlanmalıdır. Girişimcilerin dışa açılma ve rekabet gücünü arttırma konusunda, tüm çalışmalar yürütülecektir. Finansman-Pazarlama-Eğitim konularından projeler üretilecektir.

II. PAZARLAMA, EĞİTİM, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE BİLGİ AKIŞI KONULARINDA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER:

1. KOBİ’ler girişimci olup imalat sanayi ve hizmetler sektöründeki girişimcilerin tümü KOBİ kökenlidir. Bu nedenle Girişimcilik Kültürü yaratılması için uygun ortam hazırlanmalıdır. Bu yönde girişimcilere, işletme çevresini iyi analiz edebilme yeteneğini geliştirebilecek eğitim programları düzenlenmesi temin edilecektir. Bilgisayar, yazılım, iletişim ve biyo-teknoloji gibi hizmet sektöründeki yeni alanların, sektörel bazda örgütlenmeleri temin edilecektir.
2. “ Ne üretirsek satarız” felsefesinden uzaklaşarak, hedef kitlenin beklentilerinden ve gereksinmelerinden hareketle KOBİ’lerin mal ve hizmet üretmeleri sağlanmalıdır. (Pazar odaklı üretim, Pazar yönlülük). Bu noktadan pazarlama araştırmaları desteklenmelidir.
3. KOBİ’lere destek veren kuruluşların verdikleri danışmanlık ve eğitim hizmetlerini, KOBİ’lere etkin iletişim ağı kurarak duyurması sağlanacaktır. Bu hizmetlere girişimcilerin erişebilecekleri şekilde sunulması ve tanıtılması temin edilecektir. Ayrıca bu hizmetlerden yararlanma bilinci girişimcilerde oluşturulmalıdır. Böylece KOSGEB ve benzeri kuruluşların atıl kapasite ile çalışmaları önlenebilecektir. KOSGEB-TOSYÖV işbirliği ve birlikte çalışması geliştirilecektir.
4. Aynı üretim dalında faaliyet gösteren Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin ve Girişimcilerinin (KOSİ)’nin dünya pazarlarına açılmalarını sağlanmasında sektörel dış ticaret şirketlerine yönelerek güçlerini ve tecrübelerini birleştirmeleri desteklenmelidir.
5. Organize Sanayi Bölgeleri Yasası’nın çıkarılması ve buradaki yatırımların desteklenmesi sağlanmalıdır.
6. Belge düzeninin sağlanması ve enflasyon muhasebesi sistemi için çalışmalar yapılmalıdır.
7. OHAL Yasası’nın yarattığı ciddi sorunlar değerlendirilmeli ve tüm teşvik sisteminde denge ve eşitlik sağlanmalıdır. Yöresel ve bölgesel kalkınma çalışmalarının geliştirilmesi ve koordinasyonu sağlanmalıdır. TOSYÖV bu amaçla kurulan sivil toplum örgütlerinin çoğalması için çalışacaktır.
8. Üniversite – Sanayi işbirliği için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. TÜBİTAK-TTGV ile işbirliği geliştirilerek, teknoloji ve bilgi geliştirmeye yönelik merkezlerin kurulması yaygınlaştırılmalıdır.
9. KOBİ’lerin gereksinimleri doğrultusunda eğitim faaliyetleri ve programları oluşturulmalıdır. Çırak- Kalfa- Usta zinciri kopmuştur. Bu sorunun ve ara eleman eksiğinin giderilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalı, meslek yüksek okulları geliştirilmelidir.
10. KOBİ’lerin hizmet içi eğitimini karşılamak üzere, uzaktan ve yerinde interaktif eğitimi sağlayacak, internet gibi bilgi ve iletişim kolaylıklarından yararlanılarak, eğitim faaliyetleri etkin hale getirilmelidir.
11. KOBİ’lere yönelik güncel verilerin oluşturulması, Pazar araştırması, eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, yeni tekniklerin ve yaklaşımların girişimcilere aktarılması aşamasında sanayi- üniversite işbirliği sağlanacaktır. Bunun için periyodik sempozyum, panel, konferans dizisi oluşturulacaktır.
12. Güncel görüşmeler (mevzuat, özellikle AB uyum yasaları, yeni pazarlar, yeni ürünler) network’lerle KOBİ’lere oluşturulmalıdır. Bu konuda özellikle veri bankası ve GirişimNet oluşturulacaktır.
13. Özellikle ihracat, dış pazarları tanıma ve mevzuata ilişkin sorunları olan KOBİ’lere yönelik üretim, pazarlama, mevzuat, teknoloji ve benzeri konularda ver tabanı oluşturularak hem ulusal hem de uluslararası iletişim ağları kurulacaktır.
14. KOBİ’lerle büyük sanayi arasında sağlıklı ve etkin iş birliği kurulmalı, ana sanayi- yan sanayi bütünleşmesi desteklenmelidir.
15. KOBİ’lerin kendilerinin çözebilecekleri sorunlarda, karşısındakine güvensizlikten kaynaklanan bireysel başarı güdüsünün yerine ortak başarı güdüsü almalıdır. Birlikte iş yapma ve birlikte başarma kültürü oluşturulmalıdır. Girişim ve iş birliği ortamı ve imkanları desteklenmelidir.
16. Bu çalışmaların hedeflerine ulaşması için gerekli tüm girişimler yapılacaktır.
17. “KOBİ 2000 Zirvesi” nin düzenleyici kuruluşları TOBB, TOSYÖV ve Dünya Gazetesi olarak, KOBİ’lerin ve girişimcilerin sorunlarını dile getirmek ve yapılan çalışmaları değerlendirmek, alınan kararları gerçekleştirmek için bu zirveler düzenli ve geniş katılımla sürdürülecektir.

TOSYÖV-TOBB-DÜNYA GAZETESİ

983 KATILIMCI ADINA

Previous İngiltere Kobi'ler Federasyonu Yıllık Konferansı Raporu
Sonraki 2. Kobi Zirvesi Zirve Sonuç Bildirgesi