İngiltere Kobi’ler Federasyonu Yıllık Konferansı Raporu

Dr. FİKRET NESİP ÜÇCAN
Ankara, 10 Nisan 2013

İngiltere’nin Leicester kentinde, 21-23 Mart 2013 tarihlerinde düzenlenen İngiltere KOBİ’ler Federasyonu (Federation of Small Businesses – FSB) yıllık konferansına, anılan Federasyonun daveti üzerine, TOSYÖV’ü temsilen katıldım.

FSB 1974 yılında kurulan bir STK olarak İngiltere’de KOBİ girişimcilerinin menfaatlerini korumak ve durumlarını iyileştirmek amacıyla bir baskı grubu şeklinde faaliyet göstermektedir. Halen, İngiltere’de 194 şubesi ve 200.000’i aşkın üye sayısıyla, bu alanda faaliyet gösteren STK’ların en büyüğüdür. Gerek Hükümet gerek Parlamento nezdinde kurduğu ofisler aracılığıyla, milletvekilleri, Hükümet üyeleri ve medya üzerinde, amaçlarını gerçekleştirme doğrultusunda lobicilik faaliyetleri sürdürmektedir.

FSB hakkında daha ayrıntılı bilgi, www.fsb.org.uk adresinde bulunabilir.

FSB çalışmalarını bağımsız bir kuruluş olarak sürdürmekte ve üyelerin sorunları üzerine geliştirdiği çözüm ve iyileştirme önerilerini gerek İngiltere’de yerel yönetimlere, Hükümet’e ve Parlamento’ya gerek Brüksel’deki AB kurumlarına iletmekte; bu temasları sürdürebilmek için siyasi partilerin yıllık kongrelerine katılmakta ve yaptığı araştırmaları, düzenlediği raporları yetkili makamlara iletmenin yanı sıra, yuvarlak masa toplantıları, açık oturumlar, görsel medyadaki tartışma programları aracılığıyla kamuoyuna da mal etmeye çalışmaktadır. Parlamentodaki ihtisas komisyonlarına sözlü sunumlar da yapmakta ve çalışmaları çerçevesinde, İngiltere KOBİ’lerinin sorunlarını Avrupa Parlamentosu ile AB Komisyonuna da taşımaktadır. Parlamento ve yerel meclislerin müzakerelerinde FSB adının ve çalışmalarının sık sık dile getirilmekte olması, FSB’nin övünç kaynağı olmaktadır.

FSB’nin en önemli çalışmalarından biri, üç ayda bir yayınladığı “KOBİ’nin Sesi” adlı bir endekstir. Bu endeks, kapasite kullanım oranlarını, istihdam düzeylerini, KOBİ gelirlerini ve memnuniyet derecelerini ölçen istatistik bilgilerine ilişkin bir barometre niteliğindedir. FSB yetkilileri bu ölçümlerin çok sağlam olduğunu, o kadar ki, İngiltere Merkez Bankası, Bütçe idaresi gibi kuruluşların ekonomi ile ilgili tahminlerinde bu endeksi kaynak olarak kullandıklarını ifade etmektedirler. Ayrıca, iki yılda bir üyelerle ilgili olarak yapılan araştırmanın en yüksek maliyetli araştırma olduğu belirtilmektedir.

FSB, araştırmalarla edindiği bilgilere ilaveten, bölgesel ofisleri aracılığıyla üyelerin görüşlerine de başvurmakta ve cari mevzuatın üyeler üzerindeki etkilerini bizzat üyelerin ağzından öğrenmeye önem vermektedir. Bu yöntem, KOBİ’lerle ilgili en doğru politika önerilerinin oluşturulmasına imkân sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, çeşitli kamu kuruluşları (sanayi, bilim-teknoloji, ulaştırma-haberleşme vs.) ve Avrupa Küçük İşletmeler İttifakı (ESBA) gibi diğer etki gruplarıyla işbirliği yapılmaktadır. Bu bağlamda, İçişleri Bakanlığı ve Polis teşkilatı (Üst Düzey Emniyet Mensupları Derneği) ile KOBİ’lere karşı işlenen suçlar konusunda en üst düzeyde işbirliği sürdürülmektedir.

2013 Konferansında, bir önceki yıl Hükümet’e sunulan bir raporla ilgili bilgiler verilmiştir. Bu raporda, banka-dışı finansmanın arttırılması için Hükümet’e çeşitli öneriler götürülmüş, banka-dışı fonlama konusunda yatırımcıların piyasaya yeni fonlar getirmelerini teşvik edecek mevzuat düzenlemeleri yapılması istenmiştir. Hükümetin yeni ya da mevcut aracı kurumlar vasıtasıyla KOBİ’lere kredi sağlaması istenmiş ve bu öneri, halihazırda, 1 milyar Pound tutarındaki İşletmeler Finansman Ortaklığı (Business Finance Partnership) programıyla gerçekleşmektedir.

Birçok KOBİ’nin mevcut özel ya da kamu finansman kaynakları hakkında bilgi sahibi olmadıkları fark edilince, FSB kamu yetkililerinin işbirliğiyle yeni bir web sitesi geliştirilmesini sağlamış ve bütün finans modalitelerinin tek kalemde, bir tek siteden öğrenilebilmesi imkânı doğmuştur.

Vergi sisteminde reform konusunda, basitleştirilmiş ve KOBİ’lerin ihtiyaçlarına cevap verebilen bir vergi sistemi isteyen FSB, Maliye Bakanlığının ilgili birimleriyle, mikro KOBİ’ler için nakit-temelli bir muhasebe sistemi (cash-based accounting system) kurulmasını sağlamıştır. Bu noktada, başlangıçta en yüksek eşik olarak 77.000 Pound tutarındaki limit muhtemelen üç milyon işletmeye rahatlama getirecektir.

Vergilerin basitleştirilmesi üzerinde sürdürülen çalışmalar, vergi sisteminin yeni baştan elden geçirilme ihtiyacının başlangıç noktasını teşkil etmektedir.

Bürokratik yükün azaltılması konusunda, sadece İngiltere’de değil AB’den kaynaklanan ve KOBİ’ler üzerinde, gereksiz ve aşırı mali külfet yaratan mevzuatın azaltılması ve yükün hafifletilmesi yönünde çalışmalar sürdürülmektedir. FSB, örnek olarak sağlık ve güvenlik alanlarında, AB mevzuatındaki yanlış ve orantısız düzenlemelerin kaldırılmasını sağladığını, AB ülkelerine şâmil treyler yüksekliği kurallarından, İngiltere yüksek treylerlerinin muaf tutulmasının sağlandığı belirtilmektedir.

FSB’nin faaliyetlerine ve 2012 yılı içinde yaptığı çalışmaları gösteren “FSB Policy, Press and Public Affairs” başlıklı rapor Ek:1’de sunulmuştur.

Konferansın genel kurul müzakerelerinde üç Bakan (İşletmeler, İnovasyon ve Beceriler Bakanı Dr Vince Cable; Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanı Owen Paterson ve İşletmeler, İnovasyon ve Beceriler Bakanlığı İşletmeler ve Girişimler Devlet Bakanı Michael Fallon konularıyla ilgili panellere konuşmacı olarak katılmışlar, muhalefet milletvekillerinden İşletmeler, İnovasyon ve Becerilerden sorumlu Gölge Bakan Chuka Umunna, KOBİ’lerden Sorumlu Gölge Bakan Toby Perkins de panellerde konuşmuşlardır. Bu konuşmaların video kayıtları www.fsb.org.uk/conference2013 adresinde, “Conference Videos” başlığı altında bulunmaktadır.

Ayrıca “FSB Benim için Ne Yaptı?” ve FSB Politikaları Size Ne Faydalar Sağlıyor” konulu iki çalıştay düzenlenmiştir. (Ek:2) Konferansın yürütülmesinde gözetilmesi gerekli usul kurallarına ilişkin notlar (Ek:3)’te bulunmaktadır.

SONUÇ
Özetle, FSB’nin, KOBİ’lerin sorunları bağlamındaki amaçları aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:
Dinlemek,
sürekli Araştırmalar yapmak,
Çözümler geliştirmek,
siyasileri etkileyecek Kampanyalar yürütmek,
kamuoyunda farkındalık yaratacak şekilde Sesini Duyurmak ve
girişimcilik alanında Değişimin Lokomotifi rolünü oynamak.

Bu tür bir vizyonun TOSYÖV’ün gelecekteki çalışmalarına ışık tutabileceğini düşünüyorum.

Saygılarımla

Dr. Fikret N. Üçcan
TOSYÖV Başkan Yardımcısı

Previous AB 2020 Girişimcilik Eylem Planı
Sonraki 1. Kobi Zirvesi Zirve Sonuç Bildirgesi