Girişimcilik Konseyi Strateji Çalıştayı

Dr. Fikret Nesip ÜÇCAN TOSYÖV Başkan Yardımcısı
GİRİŞİMCİLİK KONSEYİ STRATEJİ ÇALIŞTAYI
11 – 12 OCAK 2013
11-12 Ocak 2013 tarihlerinde Bolu – Büyük Abant Otelinde, TOBB’un ev sahipliği ile düzenlenen Girişimcilik Konseyi Strateji Çalıştayı’na TOSYÖV’ü temsilen katıldım.
Çalıştay, 12 Ocak 2013 günü sırasıyla KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün tarafından yapılan açılış konuşmalarından sonra, altı çalışma grubuna ayrılarak çalışmalarını sürdürdü. Ele alıunan müdahale alanları aşağıdaki şekilde belirlenmişti:
1. DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVE: Girişimci dostu düzenleyici çerçevenin geliştirilmesi;
2. FİNANSMANA ERİŞİM: Girişimcilerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması;
3. TEMATİK VE GENEL DESTEKLER: “Girişimci Dostu” bşr ekosistem için sürdürülebilir bir destek sistemi geliştirilmesi;
4. EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ: Girişimcilik eğitimlerinin artırılması ve girişimcilere yönelik danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi;
5. GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ: Girişimciyi ve girişimciliği benimseyen bir kültürün geliştirilmesi;
6. GİRİŞİMCİLİK KONSEYİ: Girişimcilik Konseyi’nin daha etkin hale getirilmesi.
Çalışma gruplarının ayrılmasında, 6’ncı sıradaki Girişimcilik Konseyi grubuna aşağıdaki düşüncelerle katıldım:
a) Konseyin 2012 Ocak ayında kuruluşu sırasında TOSYÖV’ün 32 mümzi kurucu kurum ve kuruluşlar arasında yer almayışından duyduğum (ve nedenini öğrenemediğim) hüsran;
b) Girişimcilik Konseyini daha iyi tanımak için kuruluşuyla ilgili yapısal çerçeveyi ve işleyiş özelliklerini öğrenmekti.
Girişimcilik Konseyi Çalışma grubuna, Prof. Dr. Tamer Müftüoğlu da katıldı. Çalışma grubundaki genel hava, STK’lardan ve derneklerden gelen katılımcıların Konseyin çalışmalarını tatminkar bulmadıkları ve dönüşümlü başkanlık da dahil, kamu-dışı kuruluşların karar mekanizmalarında daha fazla söz sahibi olmalarını sağlayacak düzenlemelerin yapılması gerektiği yolunda idi.
Bu konuların ele alınması için, öncelikle Girişimcilik Konseyi’nin bir içtüzüğe, yani “çalışma esasları”na sahip olması gerektiği üzerinde duruldu. Katılımcılara daha önce dağıtılmamakla birlikte, bir KOSGEB mensubu tarafından hazırlanan ayrıntılı bir taslak okundu ve üzerinde çalışılabileceği ifade edildi.
Ben de söz alarak, söz konusu çalışma esaslarının biraz kısaltılıp kuruculara ve onların dışında kalan, fakat TOSYÖV gibi, daha KOSGEB kurulmadan önce bile var olan kuruluşlara da gönderilerek görüşlerinin alınmasının uygun olacağını belirttim. Konseyin başkanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olduğuna göre, başkanlık konusunun tartışmaya açılmasının uygun olmayacağını bildirdim.
İkinci olarak, Girişimcilik Konseyinin daha etkin hale getirilmesi için güvenilirlik (reliability) ve görünürlüğünün (visibility) artırılması; halka tanıtılması ve faaliyetlerinin benimsetilmesi gerektiğini, bu amaçla:
– 1 yıl süreli bir kampanya başlatılmasını (Mesela 10 Eylül 2013-10 Eylül 2014);
– Sekretarya hizmetlerinin KOSGEB tarafından yürütülmesini;
– KOSGEB’in sadece idari harcamalar için makul bir kampanya Bütçesi ayırmasını;
– Kampanya lansmanının girişimcilikte önemi artırılmak istenen bir kentte, bitişinin başka bir kentte yapılmasını; lansmana ve kapanışa üst düzey siyasi katılım sağlanmasını;
– Girişimcilikle ilgili kurum ve kuruluşların, bireysel olarak ya da ortaklıklar halinde, finansman, destekler, eğitim, danışmanlık hizmetleri, girişimcilik kültürü gibi konularda projeler önerip gerçekleştirmelerini; Proje giderlerinin projeyi öneren ve katılan kuruluşlarca karşılanmasını;
– Projelerin bir yıl içinde tamamlanmasını; ancak devamında yarar görülen projelerin sürdürülmesini
önerdim.
Saygılarımla

Previous Beceri Geliştirmede İnovasyon Konferansının Ardından
Sonraki AB 2020 Girişimcilik Eylem Planı