4. Kobi Zirvesi Zirve Sonuç Bildirgesi

4-1 001

 

IV. KOBİ ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

TOSYÖV, TOBB, KOSGEB, Rekabet Kurumu ve Türk Patent Enstitüsü’nün işbirliği ile 13-14 Aralık Tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen “IV.KOBİ ZİRVESİ” ’nde ana tema olan “KOBİLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ve İNOVASYON” konusu ile birlikte; KOBİ’lerin karşılaştıkları yapısal, yönetsel ve finansal sorunlar konunun uzmanı katılımcılar tarafından ayrıntılı bir biçimde tartışılmış, kurumlar arasındaki işbirliğinin gelişimi yönünde katkı sağlanmış ve sonucunda KOBİ’lerle ilgili olarak aşağıdaki hususların gerçekleştirilmek üzere kamuoyunun dikkatine sunulması kararlaştırılmıştır.

Saygılarımızla,
TOBB TOSYÖV KOSGEB
Rekabet Kurumu Türk Patent Enstitüsü

1. Türkiye’nin kalkınma stratejisi inovasyon temeline dayandırılmalı, üniversite, özel sektör ve sivil toplum işbirliği sağlanarak kamu bilinci oluşturulmalı, KOBİ’lerde inovasyon kültürünün oluşturulmasına yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütülmeli ve KOBİ’lerin inovatif çalışmaları desteklenmelidir.

2. KOBİ’lerin iş süreçlerinde bilgi teknolojilerinin kullanımı geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmalı ,KOBİ’lerin yeni teknolojileri takip etmesi, bu teknolojilerin aktarılması ve yaygınlaştırılması amacına yönelik mekanizmalar oluşturulmalıdır.

3. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları konusunda bilgi ve bilinç düzeyini artırma ve hakların yaygın kullanımını sağlama yönündeki çalışmalar aralıksız yapılmalı, Markalaşma bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik olarak TOBB, KOSGEB başta olmak üzere meslek kuruluşları ve medya ile işbirliği sağlanmalıdır.

4. Ülkemizdeki kayıt dışılık önemli boyutlardadır. Kayıt dışılığın düşürülmesi için istihdam üzerindeki yükler azaltılmalı, vergi reformu yapılarak vergi oranları düşürülmeli ve vergi tabana yayılmalıdır.

5. İlgili kurumlar tarafından KOBİ’lerde kurumsal alt yapının geliştirilmesine yönelik bilgilendirme çalışmaları yürütülmelidir. Kurumsallaşma teşvik edilmelidir.

6. KOBİ’lere danışmanlık hizmeti verilebilmesi için her alanda yeterli sayıda danışman envanteri ve danışman akreditasyon sistemi oluşturulmalıdır.

7. KOBİ’lere yönelik devlet desteklerinin etkinliği ölçülmeli ve etkin olmayanlar uygulamadan kaldırılarak etkin devlet desteklerinin kaynağı arttırılmalı, bölgesel ve sektörel bazda düzenlenmelidir.

8. İhracat ve kredilerden aldıkları pay başta olmak üzere KOBİ’lerle ilgili sağlıklı verileri oluşturacak altyapı bir an önce oluşturulmalıdır.

9. Girişimcilere Başlangıç Sermayesi sağlayabilmek için Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları teşvik edilmelidir. Girişimcilere İş Melekleri (Business Angels) sistemi gibi yeni finans mekanizmaları oluşturmak için yasal alt yapı oluşturulmalıdır.

10. Yabancı yatırımcıların KOBİ’lerle işbirliğine girmelerini sağlamak amacıyla gerekli altyapı oluşturulmalıdır.

11. KOBİ’lerin çalışma ve çevre mevzuatına uyumunun sağlanması için gerekli bilgilendirme ve destek mekanizmaları oluşturulmalıdır.

12. İhracat Kredi Sigortası ve Kredi Sigortası sistemleri, AB fonları, BASEL II, KGF ve KOBİ A.Ş. vb. konularda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmelidir.

13. Enerji fiyatlarının uluslar arası düzeye çekilmesinde bir gelişme yaşanmamaktadır. KOBİ’ler için çok önemli olan bu konuda çalışmalar yapılmalıdır.

14. Üniversite sanayi işbirliği konusunda bir kaç ilde başlayan olumlu gelişmeler ülke geneline yaygınlaştırılmalıdır.

15. Sanayi yerleşkelerinin gelişmesi önündeki engeller gerekli yasal düzenlemeler yapılarak kaldırılmalıdır.

16. Avrupa Birliği fonlarından KOBİ’lerin etkin yararlanabilmeleri için proje hazırlanması ve bu projelerin yürütülmesi konusunda gerekli destek verilmelidir.

17. KOBİ’lerin AB Mevzuatına uygun ve güvenli ürün üreterek rekabet edebilmelerini temin etmek için piyasa denetim ve gözetim mekanizmaları ivedilikle etkinleştirilmelidir.

18. KOBİ’lerin öncelikle rekabet hukuku konusunda bilinçlendirilmeleri sağlanmalı ve bu işletmelerin piyasaya girerken optimal rekabet koşulları altında, haksız rekabete uğramadan faaliyet göstermelerini temin etmek için AB standartları paralelindeki uygulamaların oluşturulması gerekmektedir.

19. Ana sanayi ve yan sanayi ilişkilerinde karşılıklı güven, şeffaflık ve uzun vadeli ortak vizyon çok önemlidir. Tarafların buna dikkat etmesi gerekmektedir.

20. KOBİ’ler rekabetten değil dış haksız rekabetten şikayetçidir. Bunun için haksız rekabeti engelleyici çalışmalara hız verilmelidir.

21. Türkiye Halk Bankası’nın hisseleri halka satılmalıdır.

22. 3624 sayılı KOSGEB yasası yeniden düzenlenerek kurum yeniden yapılanmalı, hizmet ve tarım sektörü KOBİ tanımı içine alınmalıdır.

Previous 3. Kobi Zirvesi Zirve Sonuç Bildirgesi
Sonraki 5. Kobi Zirvesi Zirve Sonuç Bildirgesi