Tüzük

TÜRKİYE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER SERBEST MESLEK MENSUPLARI VE YÖNETİCİLER VAKFI

 

TOSYÖV

VAKIF SENEDİ

NOTER MAHKEME DEĞİŞEN MADDELER
NO Noter Tastik Tarihi Yevmiye No Asliye Tarih Esas Karar
1 Ank. 17. Noter 22.12.1989 27560 Ank.6. Asliye 27.12.1989 1989/889 1989/809 Kuruluş
2 Ank. 30. Noter 5.5.1992 20325 Ank.5 .Asliye 18.6.1992 1992/434 1992/388 3,5,8,9,10,12,13,14,17 ve 19.

Maddeleri

3 Ank. 6. Noter 21.10.1994 37184 Ank.3. Asliye 31.10.1994 1994/453 1994/807 4. ve 8. Madde
4 Ank. 6. Noter 23.6.1994 21907 Ank.16. Asliye 28.12.1994 1994/562 1994/1070 3. 5. ve 6.Maddeler
5 Ank. 6. Noter 21.10.1994 37183 Ank.16. Asliye 28.12.1994 1994/562 1994/1070 3. 5. ve 6.Maddeler
6 Ank. 6. Noter 21.9.2001 21467 Ank.16. Asliye 9.7.2002 2001/699 2002/602 2,8 ve 11. Maddeler
7 Ank. 6. Noter 10.5.2002 15927 Ank.16 .Asliye 9.7.2002 2001/699 2002/602 10,12 ve 14. Maddeleri
8 Ank. 38. Noter 12.12.2003 32166 Ank.6. Asliye 14.4.2004 2003/923 2004/153 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,

14,15,16,17,18,19 Maddeler

9 Ank. 38. Noter 1.7.2004 19120 Yargıtay 18. Hukuk 25.10.2004 2004/5431 2004/7610 21 ve 22. Maddeler
10 Ank. 38. Noter 31.3.2006 9351 Ank.26 .Asliye 19.4.2006 2006/153 2006/109 2,12,13,15 ve 17.Maddeler
11 Ank. 15. Noter 24.5.2007 13430 Ank.23 .Asliye 26.7.2007 2007/238 2007/296 3 ve 4. Maddeleri
   12  Ank. 54. Noter 24.06.2014 26592 ve    
  20.11.2014 46559 Ank. 19. Asliye 25.11.2014 2014/332 2014/536 2,5,7,10,11,13 ve 17. Maddeler

 

 

     
                 
                 

KURULUŞ

Madde 1

 

Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 27.12.1989 Tarih 1989/889 E.-1989/889. sayılı kararıyla tescil olunmuş bu vakfın vakıf senedidir.

 

VAKFIN ADI VE MERKEZİ

Madde 2

 

Vakfın Adı: “Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı”dır.

 

Bu vakıf senedinde kısaca “Vakıf” olarak anılacaktır.

 

Vakfın Merkezi Ankara’dır. Vakfın ikamet adresi Kavaklıdere Paris Cad. No:4 Daire 13 numaradır. Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile bu adres değiştirilebilir.

 

Vakıf yetkili makamların izni ile gerekli gördüğü yerlerde şube veya temsilcilikler açabilir.

 

VAKFIN AMACI:

Madde 3

 

Vakfın amacı, hür teşebbüs ilkesine dayalı ekonomik yapının ülkemizde gelişmesine destek olmak ve toplum düzenimizde Özel Teşebbüs ve Serbest Pazar Ekonomisi uygulamalarının yayılmasına yardımcı olmaktır.

 

Vakıf, ülkemizin ekonomik politikası ile ilgilenen kişilere, esnaf ve sanatkarlara, küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerine, her konuda faaliyet göstermek isteyen veya göstermek durumunda olan kadın ve genç girişimcilere, serbest meslek mensuplarına, ekonomik gelişime katkı sağlamak amacı ile çalışan çocuklara, hükümlülere ve engellilere (dezavantajlı gruplara), özel ve kamu kesiminde çalışan yöneticilere hitap eder.

 

Vakıf, amacı doğrultusundaki konular hakkında yayın, seminer, konferans gibi yolları kullanarak parlamentoya, parlamentodaki siyasi parti gruplarına, meslek kuruluşlarına ve resmi kuruluşlara bilgi sunar.

 

Vakıf, ekonomik (sınai, ticari ve mali) ve sosyal konularda ve bu konulara yönelik sorunların çözümünde gerekli araştırmaları yapar, yaptırır, danışmanlık hizmetleri verir veya danışmanlık hizmetleri veren kuruluşlarla işbirliği yapar.

 

VAKFIN FAALİYETLERİ:

Madde 4

 

Vakıf yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetleri yapar:

 

 1. Kalkınma planında ön görülen endüstri meslek lise eğitiminin yaygınlaştırılması ve teknisyen yetiştirilmesi için okullar açar.
 2. Mesleki-Teknik eğitim, elektronik, bilgisayar, turizm, sağlık teknisyenliği alanında eğitim kurumları, kurslar açar, kadınların, gençlerin ve dezavantajlı grupların bu alanlarda eğitimi için gereken tedbirleri alır. İlgili kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapar, yapılan çalışmaları destekler.
 3. Üniversite, sanayi işbirliğini tesis ederek, üniversiteler bünyesinde uygulamalı eğitim programlarını destekler.
 4. Ekonominin ve sanayiinin serbest Pazar ekonomisine ihtiyacı olan ilgili, bilgili, becerili nitelikte ara insan gücünün yetiştirilmesi için mesleki ve teknik eğitime öncelik verir. İhtiyaç duyulan eleman yetiştirilmesi için her türlü tedbirleri alır. Eğitim kurumları kurar, kurulu olanları destekler.
 5. Lise eğitim ve öğretim kalitesinin yükseltilmesi için gerekli tedbirleri alır. Bu konuda gerekli çalışmaları yapar, destekler.
 6. Orta öğretimde mesleki teknik eğitime olan talebi artırıcı şekilde gerekli çalışmaları yapar. Kurslar açar, eğitim kurumları kurar, işletir, çıraklık eğitiminin yaygınlaştırılması için gerekli her türlü çalışmayı yapar, yapılanları destekler.
 7. Mühendislik ve benzeri dallarda yüksek eğitim kurumlarından mezun olan öğrencilerin iş hayatına atılmaları, işe hazır hale getirilmelerinin sağlanması için staj imkanı sağlayan kuruluşları kurar, kurulmuş olanları destekler, projeler geliştirir.
 8. Sanayide ekonomide ve sosyal konularda araştırma ve geliştirme merkezleri, teknoparklar, danışmanlık merkezleri enstitüler ve benzeri bölümleri kurar, işletir ve kurulmuşları destekler, kurulacak ya da işletilecek olan merkezlerin çevre duyarlılığı taşıması konusunda gerekli tedbirleri alır.
 9. İşletmelerin planlı yönetim anlayışına, modern ve çağdaş işletmecilik düzeyine kavuşturulmaları için gerekli tedbirleri alır. İşletmelerde Avrupa Birliği ve diğer uluslararası standartlara uygun olarak kalite, çevre ve diğer bütünleşmiş sistemlerin kurulmasına yönelik bilgilendirme çalışmaları başta olmak üzere faaliyetlerde bulunur. Alt sektörlerde yatırımları yönlendirmek üzere verimliliği arttıracak modernizasyon üretim, yönetim, pazarlama, bilgi ve iletişim teknolojileri, AR-GE ve inovasyon konularında projeler gerçekleştirir, eğitim kurumları kurar, kurslar düzenler.
 10. Vakıf, eğitim, kültür ve sağlık konularında araştırmalar yapar, bunları gerçekleştirir, bu konularda ilgili yayınlarda bulunur. Seminer ve bilimsel toplantılar tertipler bu konularda yurt içinde ve yurt dışında bilimsel eğitim ve araştırma projelerini destekler.
 11. Vakıf, kongre,sempozyum ve bilimsel toplantılara katılır. Çeşitli bilim dallarında burslar, üstün başarılı olanlara ödüller verir. İktisadi, idari ve teknik alanlarda ihtisas çalışmaları yapanları destekler.
 12. Vakıf, kuracağı eğitim kurumlarına devam edecek öğrencilerin sağlık, sosyal, ruhsal ve bedensel merkezleri ve spor alanları kurmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek suretiyle tesisler kurar, işletir.

 

VAKFIN HAK VE FİİL EHLİYETİ                                                               

Madde 5

 

Vakıf, amaçlarını gerçekleştirmeye yararlı olabilecek taşınır ve taşınmaz malları, hakları hibe, satın alma, kiralama ve diğer tasarruf yolları ile kanuni hükümler ve bu senetteki esaslar çerçevesinde kazanabilir. Ayni hakları kabul ve devredebilir. Bilimsel, kültürel ve sosyal yardım amacı ile kurulmuş ve kurulacak fonları kabul edip yönetebilir. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından vakfın amacına uygun düşecek nitelikte, adlarını yaşatacak, kanunlara ve bu senet hükümlerine aykırı olmayan diğer özel şartları kapsar şekilde yapılacak tahsisleri ve bağışları kabul edebilir, yönetebilir. Sürekli gelir kaynakları yaratmak üzere yatırımlar yapabilir, ekonomik girişimlerde bulunabilir, işletmeler ve ortaklıklar kurabilir, kurduğu ve katıldığı bu girişimleri kendi başına veya ortaklıkla idare edebilir. Vakfın kuruluş amacına uygun diğer vakıflarla, yurt içi kuruluşlarla işbirliği yapabilir. Aynı şekilde amaç ve faaliyetler doğrultusunda uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir, üst kuruluşlar kurabilir ve yurt dışında kurulmuş kuruluşlara üye olabilir. Kendi amaçlarını paylaşan ve destekleyen kuruluşlarla ve özellikle TOSYÖV’ü destekleme dernekleri ile sıkı işbirliği kurar ve bunların vakfın organlarında temsil edilmelerini sağlar.

 

Üyeleri ile iletişimi sağlamak, vakfın çalışmaları hakkında üyelerini ve kamuoyunu aydınlatmak amacı ile günlük, aylık ve yıllık bülten, dergi, magazin, gazete, kitap ve benzer yayınlar çıkarabilir.

 

Vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesine ve üyeler arasındaki işbirliği ve dayanışmayı artırmaya yönelik olarak  Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmış olan Mütevelli Heyet üyelerinden Onur Kurulu; aynı şekilde Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri, Onur Kurulu Üyeleri ve TOSYÖV Destekleme Dernekleri Başkanlarından oluşan Danışma Kurulu teşekkül ettirilebilir. Bu takdirde Onur Kurulu ile Danışma Kurulunun çalışma şekli ve toplantı usul esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

VAKFIN MAL VARLIĞI

Madde 6

 

Vakıf, kurucu üyeler tarafından tahsis edilmiş olan 50.000.000.-TL (Elli milyon TL.) tutarındaki nakit ile kurulmuştur.

 

Kuruluş malvarlığının korunması için vakıf yönetimince gerekli tedbirler alınacaktır. Bu malvarlığı yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

 

VAKFIN GELİRLERİ

Madde 7

 

Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

 • Vakıf, Yurt içi ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi bağış ve yardım alabilir, yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı vakıf ve derneklere ayni ve nakdi bağış ve yardımda bulunabilir. Nakdi yardımların alınması veya yurt dışına yapılması banka aracılığı ile olur ve sonuç Vakıflar Genel Müdürlüğüne bildirilir. Bildirim, Vakıflar Genel Müdürlüğünün belirlediği şekil ve içerikle yapılır.
 • Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
 • İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
 • Vakıf menkul ve gayri menkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

 

VAKFIN GELİRİNİN TAHSİSİ VE SARF EDİLECEĞİ YERLER

Madde 8

 

Yıl içinde elde edilen brüt gelirin en fazla üçte biri idame masrafları ve ihtiyatlara ve Vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara, kalan en az üçte ikisi ise Vakıf amaçlarına ayrılacak ve harcanacaktır.

 

VAKFIN ORGANLARI

Madde 9

 

Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

 • Mütevelli Heyet
 • Yönetim Kurulu
 • Denetim Kurulu

 

 

 

MÜTEVELLİ HEYETİ

Madde 10

 

Vakfın Mütevelli Heyeti, madde 23’de adları yazılı gerçek kişiler ile tüzel kişilik temsilcilerinden oluşmaktadır.

 

Vakfın amaçlarına uygun faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler arasından Mütevelli Heyet Üyeliği için Yönetim kurulunun kendiliğinden veya  mütevelli heyet içinden en az iki üyenin Yönetim Kuruluna teklif edecekleri adaylardan Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra uygun bulunanlar, mütevelli heyetin onayına sunulur ve mütevelli heyet toplantısına katılanların salt çoğunluğuyla mütevelli heyet üyeliklerinin kabulü gerçekleşir. TOSYÖV Destekleme Dernekleri de talepleri halinde yukarıda belirtilen usulle Mütevelli Heyet Üyeliğine alınabilir. Mütevelli heyet üyeliği, ölüm, kendi arzusu ile ayrılma veya Mütevelli Heyet kararı ile ihraç edilme yoluyla sona erer.

 

Vakıf Mütevelli Heyet toplantılarına mazeretsiz olarak 3 kere üst üste ve aralıklı olarak toplam 5 kere Toplantıya gelmeyen üyenin üyeliği düşer ve durum kendisine yazılı olarak ve Mütevelli heyet toplantısında üyelere bildirilir.

 

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI

Madde 11

 

Mütevelli Heyeti, Vakfın Yönetim Kurulu Başkanının daveti üzerine ve yılda en az bir kez üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır.

 

İlk çağrıda salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. İkinci toplantı çeşitli nedenlerle başka bir adreste yapılacak ise farklı adres toplantı ilanında açık ve anlaşılır şekilde ilan edilmelidir. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayısının üçte birinden (1/3) az olamaz.

 

Mütevelli heyet karar yeter sayısı toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır.

 

Mütevelli Heyeti toplantılarına Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği kişi başkanlık eder. Toplantının yeri, zamanı ve gündemi Yönetim Kurulunca belirlenecek toplantı gününden iki hafta önce mütevelli heyeti üyelerine duyurulur.

 

Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin an az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanır.

 

Toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülmez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; vakıf üyeleri ile vakfa yükümlülük ve sorumluluk yükleyecek, senet değişikliği, ödeneklerin arttırılması gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

 

Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelmeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz. (vekalet, noterden veya kişinin yazılı olarak düzenlediği bir belgeye dayanmalıdır.)

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

 

Mütevelli Heyeti toplantılarına TOSYÖV Destekleme Dernekleri Başkanları ile Vakfın amaçlarına uygun faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler de gözlemci olarak katılabilir.

 

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 12

 

Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 

 1. Yönetim kurulunu seçmek,
 2. Denetim kurulunu seçmek,
 3. Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,       Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya    değiştirerek kabul etmek
 5. Yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
 6. Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak, Vakıf senedi’nde yapılacak değişiklikleri salt çoğunluk sağlayarak görüşmek ve üye tam sayısının 2/3 çoğunluğuyla karara bağlamak;
 7. Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek,
 8. Mütevelli Heyeti üyelerinden herhangi birini Vakfa zarar verici veya Vakıf amaçlarına aykırı veya Vakfın amacına ulaşmasını engelleyici bir davranışta bulunması veya Vakıf çalışmalarına tamamen ilgisiz kalması halinde, yönetim kurulunun teklifi üzerine mütevelli heyet toplantısına katılanların salt çoğunluğunun kararıyla Mütevelli Heyeti üyeliği sıfatına son vermek ve Vakıfla her türlü ilişkisini kesmek;
 9. Vakfın feshi ile mal varlığının tasfiyesi ve tahsisi konularında, üye tam sayısının 2/3 çoğunluğuyla nihai karar vermek.
 1. Vakıf mütevelli heyeti, yönetim kurulunun tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda, Türk Medeni Kanununa göre kurulan Vakıflar hakkında tüzük hükümleri itibarı ile görevden alma sebeplerinin oluşması halinde, mahkemenin vereceği görevden alınma kararını beklemeden görevden alabilir.
 • AB müzakerelerinin yakından takip edilmesi ve Vakıf faaliyetlerinin hedef kitleye ulaştırılması için çalışmalar yapmak ve ilgililere ulaştırmak için Mütevelli Heyet üyelerinden bir çalışma grubu oluşturur.

 

YÖNETİM KURULU

Madde 13

 

Vakfın yönetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden üç yıllığına seçilecek (11) asil ve (11) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun ilk toplantısında başkan  ve dört başkan yardımcısı, genel sekreter ve sayman üye seçilerek görev dağılımı yapılır.

 

Yönetim kurulu üyelerinin yönetim kurulu toplantılarına katılmaları zorunludur. 3 defa üst üste ve mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan üyeler görevden çekilmiş sayılır.

 

Görev süresi bitmeden ölüm, istifa ve diğer herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağırılır.

 

Vakfın amaçlarına ulaşmasını engelleyici davranışta bulunan, Vakfa zarar verici ve Yönetim Kurulu üyeliğine yakışmayan davranışta bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin Yönetim Kurulu’ndan azledilmesi, Yönetim Kurulu’nun en az 2/3 çoğunluk ile alacağı bir kararın Mütevelli Heyetine gerekçeli olarak sunulması ve Mütevelli Heyetinde katılanların salt çoğunluğuyla onaylanması ile olur.

 

YÖNETİM KURULU’NUN TOPLANMASI

Madde 14

 

 1. Yönetim Kurulu, üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.
 2. Yönetim Kurulu bu senette aksine bir hüküm bulunmadıkça oy çokluğu ile toplanır, ve katılanların çoğunluğu ile karar alır.
 3. Yönetim Kurulu, Başkanın tayin edeceği gündem maddelerini görüşmek üzere, Başkanın çağrısı ile ayda en az bir defa toplanır. Toplantı gündemi ile yer ve zaman toplantı gününden bir hafta önce üyelere duyurulur.
 4. Yönetim Kurulu oy birliği “yazılı karar” yönetimi uygulamaya karar verebilir. Bu takdirde, Başkan gerekçeli karar tasarısını üyelere yazı ile (mektup, teleks, faks, telgraf,e-posta) duyurur. Üyeler aynı yolla oylarını bildirirler. Bu yöntemle alınmış kararlar en kısa zamanda Başkan tarafından üyelere bildirilir.
 5. Yönetim Kurulu, Başkan veya en az 3 üyenin isteği üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Çağrıda bulunan bir hafta öncesinden toplantı gündemi ve zamanını üyelere duyurur.
 6. Yönetim Kurulu toplantılarına konuk çağrılabilir.
 7. Yönetim Kurulu kararları, noter tasdikli karar defterine işlenir ve toplantıda bulunan üyelerce imzalanır.

 

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde 15

 

Yönetim Kurulu,vakfın idare ve icra organıdır.

Bu sıfatla yönetim kurulu:

 • Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
 • Kendi üyeleri arasından Yönetim Kurulu Başkanını, dört Başkan Yardımcısını seçmek, Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Vakıf Başkanıdır. Yönetim Kurulu Başkanı üyeler arasından seçilir.

Bu tarihte yapılan değişiklikler, bu tüzüğün kabul edilmesi ile birlikte yürürlüğe girer.

 • Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetinin onayına sunar.
 • Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
 • Vakıf tüzel kişiliği adına,bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
 • Görev yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
 • Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
 • İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
 • Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder,hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
 • Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
 • Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
 • Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
 • İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

 

VAKFIN TEMSİLİ:

Madde 16

 

Vakıf yönetim kurulu temsil eder.Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcılarına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye,mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

 

DENETİM KURULU:

Madde 17

 

Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakıf faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu, Mütevelli Heyetçe kendi içinden üç yıl için seçilecek 3 (üç) kişiden oluşur. Ayrıca 3 (üç) yedek üye seçilir.. Herhangi bir sebeple ayrılan asil üye yerine sıradaki yedek üye göreve çağrılır.

 

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar.

Vakıf hesapları yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibarı ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

 

HESAP DÖNEMİ

Madde 18

 

 1. Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.
 2. Hesap yılı içinde gerekli görülen bütçe değişiklikleri, Genel Saymanın teklifi üzerine Yönetim Kurulu’nca karara bağlanır.
 3. Vakıf ve bağlı işletmeleri, kanuni defterlerin dışında, kendi özel muhasebe sistemlerine uygun defterlerin dışında, kendi özel muhasebe sistemlerine uygun defterler tutabilir.

 

VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 19

 

Vakıf senedinde yapılacak her türlü değişiklikler ile ilgili kararlar, Yönetim Kurulu’nun salt çoğunlukla toplanıp 2/3 çoğunlukla vereceği karar üzerine Mütevelli Heyeti’ne önerilir. Bu husustaki kanun hükümleri saklıdır.

 

VAKFIN SONA ERMESİ

Madde 20

 

Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür.

Bu husustaki kanun hükümleri saklıdır.

 

Vakfın Mütevelli Heyeti’nin kararı ile feshi ve tasfiyesi halinde tüm mal varlığı, Mütevelli Heyeti’nin kararı ile saptanacak ve vakfın amacına uygun çalışma veya eğitim uygulayan, ya da bu tür çalışmaları destekleyen bir veya birden fazla vakfa tahsis edilir.

 

 

 

TEFTİŞ

Madde 21

 

Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün teftiş ve denetimine tabidir.

 

VAKFIN KURUCULARI:

Madde 22-

 

Vakıf kurucularının adı, soyadı, ikametgah ve uyrukları aşağıda gösterilmiştir.

 

 1. AKCENGİZ, Hanife, T.C. uyruklu,

Fatih Cad. 101/8 Keçiören-Ankara

 1. AKDAĞ, M. Erdoğan, T.C. uyruklu,

Katip Çelebi Sokak 2/2 Kavaklıdere-Ankara

 1. ALPTEMOÇİN, A. Kurtcebe, T.C. uyruklu,

Paris Caddesi 49/A – Daire 5 – Ankara

 1. ARDAN, Turgay, T.C. uyruklu

Schwanthalerstr. 73/b, 8000

München-Deutschland

 1. ÇAKMAKLI, Cemil, T.C. uyruklu,

Bestekar Sokak 64/5-Ankara

 1. ÇELEBİ, Işın, T.C. uyruklu,

Devlet Bakanı, İzmir Milletvekili – Ankara

 1. ÇELİKGÖĞÜS, Ali İhsan, T.C. uyruklu,

Meşrutiyet Caddesi Hatay Sok. 17/7 – Ankara

 1. DASTAR, Ali Rıza, T.C. uyruklu,

Karanfil Sokak 61/2 Bakanlıklar-Ank.

 1. DİNO, Süleyman, T.C. uyruklu,
 1. Kalkınma Bankası, İzmir Caddesi 45/14-Ankara
 1. ERBAYRAM, M. Şerafettin, T.C. uyruklu,

Bağcılar, İstanbul

 1. KARAMANLIOĞLU, Abdurrahman, T. C. Uyruklu,

Demirciler Sitesi 86 Siteler-Ankara

 1. MORTAN, Kenan, T.C. uyruklu,

Atatürk Bulvarı 199/A /27 Kavaklıdere-Ankara

 1. MÜFTÜOĞLU, Tamer, T.C. uyruklu

A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Cebeci – Ankara

 1. ORÇUN, M. Alp, T.C. uyruklu,

Narlıbahçe Sokak 15 Cağaloğlu-İstanbul

 1. ÖZEK, Yıldırım Nejat, T.C. uyruklu,

Ahmet Refik Sokak 16/7 Çiftehavuzlar-İstanbul

 1. ŞAHİN, Mustafa, T.C. uyruklu,

TBMM Kayseri Milletvekili-Ankara

 1. TERİM, Teoman, T.C. uyruklu,

Kuzgun Sok. 72/3-Ankara

 1. TORTOP, Nuri, T.C. uyruklu,

Meşrutiyet Caddesi 46/21, Kızılay-Ankara

 1. TÜFEKÇİ, Celalettin, T.C. uyruklu,

Perçemli Sokak Cemaat Han Kat 2,

Karaköy-İstanbul

 1. USER, Erol, T.C. uyruklu

Yeşilbağ, F. Çakmak Mah. 18/2 Sokak

 1. UYSAL, Ayhan, T.C. uyruklu

TBMM Çanakkale milletvekili-Ankara

 1. UZEL, Ümit, T.C. uyruklu,

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Çorum

 1. YALVAÇ, Faruk, T.C. uyruklu,

Billur Sokak 24/20 Kavaklıdere-Ankara

 

VAKFIN MÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

Madde 23

 

Vakıf mütevelli heyet üyelerinin adı ve soyadı aşağıda gösterilmiştir.

 1. A.Kurtcebe ALPTEMOÇİN
 2. A.Sait GÜRSÖZ
 3. Abdullah ÜÇKARDEŞ
 4. Abdurrahman KARAMANLIOĞLU
 5. Abidin AYDIN
 6. Adem CEYLAN
 7. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü
 8. Ahmet ARKAN
 9. Ahmet Kenan TANRIKULU
 10. Akif EKİCİ
 11. Ali COŞKUN
 12. Ali ESER
 13. Ali GÜNEŞ
 14. Ali GÜR
 15. Ali Rıza DASTAR
 16. Ali TİĞREL
 17. Ali ÜÇKARDEŞ
 18. Alp ORÇUN
 19. Atilla SÖĞÜT
 20. ATO Başkanlığı
 21. Aydın GÜNEŞ
 22. Ayfer YILMAZ
 23. Ayhan DÖNMEZ
 24. Bahadır Celal MANASOĞLU
 25. Bahri KÜPELİ
 26. Ekonomi Bakanlığı
 27. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
 28. Bedrettin KARABOĞA
 29. Bilgi Üniv. Rektörlüğü
 30. Bilgin AYGÜL
 31. Cahit GÜNAYDIN
 32. Can BAYDAROL
 33. Celal KANOVA
 34. Celal  BEYSEL
 35. Cemil ARIKAN
 36. Cemil ÇAKMAKLI
 37. Cemal ERDOĞAN
 38. Cevdet BAYKAL
 39. Cevdet BAYRAK
 40. Cevher KARTAL
 41. Cüneyt TUĞRUL
 42. Doç.Dr. Mustafa AKGÜL
 43. Dr. Niyazi ERDOĞAN
 44. Dr.Enis YETER
 45. Durmuş ÖZDEMİR
 46. Ekrem AKSOY
 47. Erdoğan AKDAĞ
 48. Ergün DAĞCIOĞLU
 49. Erhan ÖZMEN
 50. Erol AKKAYA
 51. Erol ALTUNBAŞ
 52. Ertan OKYAR
 53. Ertuğrul GÜR
 54. Eyüp DEVELİ
 55. Fahrettin TANINMIŞ
 56. Faik YAVUZ
 57. Faruk Remzi KUTLU
 58. Faruk YALVAÇ
 59. Ferda ÇAĞLAR ERKUT
 60. Fikret ÜÇCAN
 61. Filiz KILDAŞ LEBLEBİCİOĞLU
 62. H. Gazi VAROL
 63. Habil DURAN
 64. Hakan ATAMAN
 65. Hakan BAŞAT
 66. Hakan ÖZYILDIZ
 67. Haldun AKCENGİZ
 68. Halil BACAKOĞLU
 69. Halil ÖZGÖKÇE
 70. Hamit VELİOĞLU
 71. Hanife AKCENGİZ
 72. Hasan AKÇAY
 73. Hasan AKYOL
 74. Hasan BACAKOĞLU
 75. Hasan GEMİCİ
 76. Hasan Hüseyin  İÇOĞLU
 77. Hayrettin ALTUN
 78. Hilmi DEVELİ
 79. Hikmet KURNAZ
 80. Hüsnü YEŞİLTAŞ
 81. Işın ÇELEBİ
 82. İ.Uğur BİLENSOY
 83. İhsan BEŞER
 84. İKV Başkanlığı
 85. İlhami ÖZSOY

 

 1. İlhan GENÇ
 2. İsmail BOZKURT
 3. İhsan İsmail ALPI
 4. İsmet ÇAMDERE
 5. İsmail KORKMAZ
 6. İst.Tic.Ünv. Rektörlüğü
 7. İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı
 8. İTÜ Rektörlüğü
 9. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü
 10. Kadir GÜRKAN
 11. Kadri DEMİR
 12. KAGİDER Başkanlığı
 13. Kahraman Aslan
 14. KALDER Başkanlığı
 15. Kemal ARI
 16. Kemal MOROĞLU
 17. Kerim KIVRAK
 18. KOSGEB Başkanlığı
 19. Kültür Üniversitesi Rektörü
 20. Latif  MUTLU
 21. Latif KAVUKÇU
 22. Levent BERKMAN
 23. Lütfi ÇAKIR
 24. Lütfi ORTAÇ
 25. M.Adnan SARAÇOĞLU
 26. Mahmut Esat YALÇIN
 27. Malik AVİRAL
 28. Marmara Ünv. Rektörlüğü
 29. Marmara Grubu Vakfı Başkanlığı
 30. Mehmet Akif TEMELLİ
 31. Mehmet AKYÜREK
 32. Mehmet Ali ASLAN
 33. Mehmet BOYAR
 34. Mehmet BUÇUKOĞLU
 35. Mehmet BÜYÜKEKŞİ
 36. Mehmet DOMAÇ
 37. Mehmet EREL
 38. Mehmet H. GÜLERYÜZLÜ
 39. Mehmet KALIP
 40. Mehmet Salih ARGUNHAN
 41. Mehmet VURAL
 42. Memiş YILMAM
 43. Mesut EKİNCİ
 44. Metin ÇELİKTAŞ
 45. Verimlilik Genel Müdürlüğü
 46. Murat FIRAT
 47. Murat ÖNAY
 48. Murat ÖNDER
 49. Mustafa DAYANIKLI
 50. Mustafa EKŞİOĞLU
 51. Mustafa KAPLAN
 52. Mustafa ÖZCAN
 53. Mustafa ŞAHİN
 54. Mustafa TALUĞ
 55. Nasuh EKİNCİ
 56. Necati BİNİCİ
 57. Necati TÜRKSEVER
 58. Naci SÜZGÜN
 59. Nail ÇİLER
 60. Nejat KOÇER
 61. Nejat Yıldırım ÖZEK
 62. Nevzat SAYGILIOĞLU
 63. Nezih KULEYİN
 64. Nihat ALTINÖZ
 65. Nihat GÜÇLÜ
 66. Nihat ÖZÖNDER
 67. Nurettin ÖZDEBİR
 68. Nurtekin KEÇECİ
 69. ODTÜ Rektörlüğü
 70. Oğuz GÜRER
 71. Orhan AYDIN
 72. Osman Arslan TUNCELLİ
 73. Osman AVŞAR
 74. Osman DEVECİ
 75. Osman NATIROĞLU
 76. Osman S. AROLAT
 77. Osman SAMSUNLU
 78. Osman SERTER
 79. Ömer KESKİN
 80. Özcal KORKMAZ
 81. Özcan KAMIŞLI
 82. Prof. Dr.  İlter TURAN
 83. Prof. Dr. Halil SARSLAN
 84. Prof. Dr. Haluk GÜNUĞUR
 85. Prof. Dr. Nuri TORTOP
 86. Prof.Dr. Kenan MORTAN
 87. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ
 88. Prof.Dr. Tamer MÜFTÜOĞLU
 89. Prof.Dr.Metin Kamil ERCAN
 90. Prof. Dr. Ünsal BAN
 91. Rahmi AKTEPE
 92. Ramazan YÜCEL
 93. Rıdvan MERTÖZ

 

 1. Rıfat NALBANTOĞLU
 2. Ruhi YETİK
 3. Rüştü BOZKURT
 4. Sabri SAMANGÜL
 5. Sami Korhan GÜLHAN
 6. Sayıl DİNÇSOY
 7. Seçil TOK
 8. Sefer BAYLAN
 9. Mehmet Sıdık ENSARİ
 10. Sinan BEZİRCİLİOĞLU
 11. Suat CAN
 12. Süleyman KARADAĞ
 13. Şadan AYCAN
 14. Şefik DOĞAN
 15. Şehmuz AKBAŞ
 16. Şerafettin ERBAYRAM
 17. Şevki BAKIRCI
 18. Şinasi ALTINER
 19. Tahir KÖSE
 20. Tahsin RENDE
 21. Tayyar ATEŞ
 22. TESK Başkanlığı
 23. Tevfik AKPINAR
 24. Tınaz TİTİZ
 25. Tijen YENER
 26. TOBB Başkanlığı
 27. TTGV Yönetim Kurulu Başkanlığı
 28. Tunay İNCE
 29. Turan ÖZFURAT
 30. Turgay ARDAN
 31. TÜBİTAK BAŞKANLIĞI
 32. TÜGİAD Başkanlığı
 33. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı
 34. TÜRMOB- Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
 35. TOSYÖV Muğla Destekleme Derneği
 36. TOSYÖV Bursa Destekleme Derneği
 37. Uludağ Üniversitesi Rektörü
 38. Ufuk ÖZDEMİR
 39. Uğur BARLIK
 40. Ümit UZEL
 41. Ünal OKYAY
 42. Vedat Çetin GÜLER
 43. Veysi BAKAÇ
 44. Yalçın SÖNMEZ
 45. YTÜ Rektörlüğü
 46. Yasemen ÇINAR
 47. Yavuz EGE
 48. Yunus ÇELEBİOĞLU
 49. Yusuf AKÇA