Projeler

Yürüyen Projelerimiz

Proje başlığı: “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi”
Projenin uygulandığı yer: Türkiye
Projenin hedefi ve sonuçları
KOSGEB ve TOSYÖV  arasında 24 Ocak 2012 tarihinde  imzalanan bu işbirliği protokolü ile girişimciliğin geliştirilmesini teminen; Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin” verilmesi ve bu eğitimlerden mezun olarak kendi işini kuran girişimcilerin 30.000 TL geri ödemesiz, 70.000 TL geri ödemeli destekten oluşan “KOSGEB Yeni Girişimci Desteğine” başvurabilmeleri sağlanacak.


Faaliyetler:
KOSGEB ile TOSYÖV arasında imzalanan protokol gereği, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’nin gerçekleştirilmesi sağlanacak. Eğitim programını tamamlayarak mezun olan katılımcılar, kendi işini kurduğu takdirde KOSGEB mevzuatı çerçevesinde ‘Yeni Girişimci Desteğine’ başvurabilecek.

Proje başlığı: Türkiye’deki KOBİ’lerin Desteklenmesi Projesi
Projenin uygulandığı yer: Türkiye
Projenin maliyeti (AVRO): 100.000 (yıllık)
Finansman sağlayan donör kuruluş: Konrad Adenauer Stifftung / ALMANYA
Projenin hedefi ve sonuçları
Konrad Adenauer Vakfı ile birlikte, 17 yıldır yürütülen bir projedir. Amacı, Avrupanın sosyo-ekonomik gelişmesinde çok önemli bir rol oynayan KOBİ’ler gibi Türk KOBİ’lerinin de ekonomideki rolünü geliştirmektir. TOSYÖV her yıl KOBİ’leri ilgilendiren çeşitli konularda 50-60 civarında toplantı organize eder.
Faaliyetler:
KOBİ’ler için Eğitimler
İletişim ağı oluşturmak için toplantılar
KOBİ bilinci oluşturmak için toplantılar

Tamamlanmış Projelerimiz

Projenin başlığı: Geleceğin Uzman Büro Elemanları Projesi
Projenin uygulandığı yer:
Giresun / Ordu
Lider kuruluş: Dünya Türk İşadamları Vakfı (DÜTİV)
Ortaklar: TOSYÖV, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası
Tarih: 10.11.2010 – 10.11.2011
Projenin hedefi ve sonuçları:
Giresun ve Ordu illerimizdeki istihdam sıkıntısı ile iş gücü piyasasının ihtiyaçları birlikte değerlendirildiğinde, çeşitli sektörlerin, modern metodlarla eğitilmiş büro elemanlarına ciddi ölçüde gereksinim duydukları anlaşılmaktadır.Bu ihtiyacın giderilmesi hedefine yönelik olarak, eğitim konsepti, deyim yerindeyse “yüksek nitelikli büro elemanı” yetiştirme yönünde formatlanmıştır. Diğer bir ifade ile, eğitime katılanlar, mesleki eğitim aşamasında bir büro elemanının temel öğretisi olan “bilgisayar eğitimi, yazışma teknikleri, muhasebe, telefonda konuşma, yazışmalar” gibi müfredatın yanında, günümüz iş dünyasının talepleri olan;
– Temel hukuk bilgisi
– Dış ticaret bilgisi
– Temel İngilizce bilgisi
ile de donatılacak ve bilginin değerini kavramış, araştırmacı, kendisine güvenen çağdaş büro elemanları olarak yetiştirileceklerdir.
Rehberlik eğitimi aşamasında ise katılımcıların;
– Özgeçmiş (CV) doldurma
– Müzakere teknikleri
– Uygulamalı mülakat teknikleri
– Zamanın verimli kullanılması
– Mobing’e karşı önlemler
-“Kuvvet Analizi” ve benzeri yöntemlerle şirketler için proje hazırlma ve strateji üretme
ve benzeri konularda gelişmeleri sağlanacaktır.
6 ay sürecek eğitimden sonra katılımcılar, daha da olgunlaşacaklar ve iş piyasası için hazır hale geleceklerdir.


Proje başlığı: Tahribatsız Muayene Operatörü Yetiştirme ve İstihdam Projesi
Projenin uygulandığı yer: Ankara
Lider kuruluş TOSYÖV
Ortak: ODTÜ ve Tahribatsız Muayene Derneği
Tarih: 01.12.2008 – 30.11.2009
Projenin hedefi ve sonuçları:
Projede Ankara Bölgesindeki işsiz gençler hedef alınarak, Avrupa Birliği harmonize standartlarının uygulanması amacı ile özellikle imalat sektörü için AB standartlarında güvenilir, kaliteli, çevre dostu ve rekabet edebilir maliyetlerde üretim ve imalatı gerçekleştirecek olan nitelikli işgücü ihtiyacına çözüm aranıyor.

Özel amaçlar; İmalat sektörünün ihtiyacı olan tahribatsız muayene personelini yetiştirmek ve Avrupa Birliği ülkelerinde de geçerli Tahribatsız Muayene Operatörü sertifikası kazandırmak, eğitilmiş ve sertifikalandırılmış personelle imalat sektöründeki KOBİ’leri biraraya getirerek istihdamın artırılmasına ve bölgedeki işsizliğin azaltılmasına yardımcı olmak ve bu hedefe ulaşmak için TÜRKAK akreditasyonuna haiz ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Merkezi’nin eğitim laboratuvarlarını günümüz teknolojilerine uygun modern cihazlarla desteklemek.

Proje başlığı: Yan Sanayi İçin Bakım Onarım Teknisyenleri Yetiştirme ve Yerleştirme Projesi
Projenin uygulandığı yer:
Kocaeli
Lider kuruluş TAYSAD
Ortak: TOSYÖV ve Hatice Bayraktar Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Tarih: 01.12.2008 – 30.11.2009
Projenin hedefi ve sonuçları:
Türkiye’nin karşı karşıya olduğu işsizlik sorununa gençleri hedef alarak çözüm bulmaya yönelik platformlar hazırlamak, mesleki eğitim veren lise ve meslek yüksek okulu mezunu gençleri işgücü piyasasına kazandırmaya yönelik olarak işsiz gençlerin niteliklerini artırmak, bir başka deyişle bölgedeki insan kaynakları potansiyelinin geliştirilmesine, istihdam edilebilirliği ve iş piyasasına uyumunun gelişmesine hizmet etmeyi hedeflemek.


Proje başlığı: İhracat eğitmenlerinin E-öğrenme yolu ile Eğitilmesi Projesi (Text-e)
Projenin uygulandığı yer:
Ankara
Projenin maliyeti (AVRO): 269.848,81
Lider kuruluş ya da ortak MAKRO Yönetim Geliştirme Danışmanlık Ltd. Şti.
Ortak: TOSYÖV
Finansman sağlayan donör kuruluş Avrupa Komisyonu, LLP-LdV-TOI-2007-TR-026
Tarih: 01.12.2007 – 30.11.2009
Projenin hedefi ve sonuçları:
AB Hayat Boyu öğrenme projeleri kapmsamında hazırlanan projede Türkiye ve diğer proje ortağı üşkelerde yerleşik KOBİ’lerin dış ticaret bilgi seviyelerinin asgari AB (15) Ülkeleri seviyesine çıkartabilmek için yenilikçi bir yöndem olan uzaktan e-öğrenme yoluyla başta ticaret eğitmenleri olmak üzere bilgi ve eğitim temin edilmesi amaçlanmaktadır.


Proje başlığı: Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği için Çevresel Sertifikasyonların ve Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Artırılması projesi

Projenin uygulandığı yer: Türkiye, Romanya, Bulgaristan Hırvatistan
Projenin maliyeti (AVRO): 701.850,66
Lider kuruluş CONFAPI (Italy)
Ortak: TOSYÖV’le birlikte Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya, Almanya, Macaristan’dan da kuruluşlar ortak olarak katılmaktadır.
Finansman sağlayan donör kuruluş: Avrupa Komisyonu
Tarih: 21.11.2007 – 30.06.2009
Projenin hedefi ve sonuçları
21 ay sürecek olan projenin amacı AB müktesebatının adaptasyonuna destek olmak ve AB’ye yeni katılan ülkelerin karşılaşacakları durumlar için yeni stratejiler oluşturmaktır. TOSYÖV’ün Türkiye ortağı olarak yer aldığı İş Destek Programı kapsamında İtalyan Koordinatör kuruluş CONFAPİ tarafından yürütülen projenin faaliyetleri Çevre ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk olmak üzere iki konuyu kapsamaktadır.Proje kapsamında, ortaklar arasında bir görev dağılımı yapılarak, ağ oluşturma ve İş adamları örgütleri, KOBİ temsilci kuruluşları, meslek örgütleri gibi proje de BRO (Business Representative Organisation) olarak tanımlanan organizasyonların rollerinin geliştirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımı faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Ayrıca Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistanın yararlanıcı ülkeler olarak tanımlandığı projede BRO’lar tarafından KOBİ’lere sağlanan özellikle çevresel sertifikasyonlar ve kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki hizmetler irdelenerek daha etkili hale getirilmesi için pilot projeler gerçekleştirilecektir. Ortak ülkelerde ve uluslararası platformlarda projenin faaliyetlerinin ve çıktılarının yaygınlaştırılması için faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Proje başlığı: OSTİM OSB’deki KOBİ’lerin Verimliliklerinin Artırılması Projesi

Projenin uygulandığı yer: Ankara
Projenin maliyeti (AVRO) 135.444
Lider kuruluş: TOSYÖV
Ortak: OSTİM OSB Müdürlüğü
Finansman sağlayan donör kuruluş: Avrupa Komisyonu, (B7-050 TR/0205.01/002)
Tarih:
21 Aralık 2004 – 20 Aralık 2005Projenin hedefi ve sonuçları
Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Aktif İşgücü Programları Projesi Yeni Fırsatlar Programı kapsamında yürütülüş olan bu proje OSTİM Organize Sanayi Bölgesindeki KOBİ’lerde verimlilik artışının sağlanması ve dolayısıyla KOBİ’lerde istihdamın artırılmasını hedeflemiştir.
Proje, küçük ve orta ölçekli girişimcilerin, genç girişimcilerin yolunu açmak,üretim ve rekabet gücünü artırmak, sağlıklı bir kalkınma için KOBİ’lerin büyümesini sağlamayı amaçlayan TOSYÖV’ün liderliğinde, OSTİM OSB Müdürlüğü ortaklığı ve Milli Prodüktivite Merkezi işbirliği ile tamamlanmıştır.
OSTİM OSB’de faaliyet gösteren 10 ile 50 arasında çalışanı bulunan farklı sektörlerden, 20 işletme projenin hedef kitlesini olarak seçilmiştir.
Proje çerçevesinde, ön hazırlık çalışmaları yapılarak, OSTİM Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir merkezde ve belirlenecek olan KOBİ’lere verimlilik artırma teknikleri ve bilgisayar eğitimleri ve danışmanlık hizmeti verilmiştir. Verimlilik artışının sağlanması için KOBİ’lere sağlanan hizmetlerin sonucunda uygulamaya geçen KOBİ’lerde verimlilik artışına bağlı olarak satışların artması ve çalışanlar için de istihdam garantisi ve yeni istihdam olanakları sağlanmıştır.

Proje başlığı: Girişimci Yetiştirme Merkezi Projesi
Projenin uygulandığı yer: Yozgat
Projenin maliyeti (AVRO): 90.000
Lider kuruluş: Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası
Ortak: TOSYÖV
Finansman sağlayan donör kuruluş: Avrupa Komisyonu, (BG-UE-B2004-22.020401-ELARG)
Tarih: Ocak 2007-Aralık 2007
Projenin hedefi ve sonuçları
Projenin amacı; Girişimciliğin artırılması yolu ile ekonomik ve sosyal gelişime katkıda bulunmaktır. Girişimciliğin kapasitesini geliştirerek yeni istihdam imkanları yaratmak ve yerel kaynakları yeni sektörlere yönlendirmektir.

Proje başlığı: KOBİ’ler için e-Ticaret Eğitimleri Projesi
Projenin uygulandığı yer: Diyarbakır
Projenin maliyeti (AVRO): 200.980
Lider kuruluş: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası
Ortak: TOSYÖV
Finansman sağlayan donör kuruluş: Avrupa Komisyonu – MEGEP, 2004/TQ04/98/006
Tarih: 24 Nisan 2005-24 Ekim 2006
Projenin hedefi ve sonuçları
Genel amaçlar; Sosyal ortağın mesleki eğitimin güçlendirilmesi projesine katılımlarını sağlayacak yenilikçi pilot projelerin uygulanması yolu ile ülkenin sosyo-ekonomik gereksinimlerine cevap veren ve yaşam boyu öğrenme ilkelerine dayalı modern, esnek ve yüksek nitelikli bir mesleki eğitim sisteminin geliştirilmesidir.

Özel Amaçlar;

Diyarbakır bölgesinde mesleki eğitimin güçlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak.
Diyarbakır bölgesinde tekstil sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerimizin e-ticaret hacimlerini artırmak amacıyla bilinçlenmelerini sağlamak ve e-ticaret eğitimleri düzenlemek
e-ticaret elemanlarının yetişmesinin sağlanarak, KOBİ’lerimizde e-ticaret alanında çalışanların istihdam edilmelerinin sağlanması